CENNÍK SLUŽIEB

 

 

Článok I – Všeobecné podmienky

  1. Enerbyt s.r.o. Štúrovo vykonáva celý rad služieb na požiadanie klientov alebo v spojitosti s vymáhaním pohľadávok, ktoré nesúvisia s bežným výkonom správy v zmysle uzatvorených zmlúv o výkone správy.
  2. Z uvedeného dôvodu Enerbyt s.r.o. zavádza pre klientov spoplatňovanie výkonu služieb v zmysle tohto cenníka.
  3. Služby uvedené v tomto cenníku sa poskytujú na základe žiadosti klienta a cena uvedená v tomto cenníku nemusí byť konečná a to v závislosti od ďalších požiadaviek klienta na výkon služby.

 

Článok II – Platobné podmienky

  1. Platba na základe vystavenej faktúry sa vykonáva prevodným príkazom na účet. Enerbyt s.r.o. si vyhradzuje právo v prípade platby na základe vystavenej faktúry poskytnúť službu až po realizácií čiastočnej alebo úplnej príslušnej ceny za vykonanie služby.Po realizácii platby prevodným príkazom Enerbyt s.r.o. na základe žiadosti vydá potvrdenie o úhrade.
  2. V článku III. sú ceny uvedené vrátane DPH.
  3. Výsledná cena vykonaných služieb sa zaokrúhľuje v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 520/2003 Z.z. a ďalších noviel. V prípade služieb, ktoré si žiadateľ výslovne žiada zaslať poštou k výslednej cene za službu účtujeme prislúchajúce poštovné podľa druhu zásielky a to podľa platného sadzobníka poštových poplatkov Slovenskej pošty (ďalej len prislúchajúce poštovné).
  4. V prípade osobitných požiadaviek na služby, ktoré nie sú uvedené v tomto cenníku a klient sa ich vykonania bude požadovať bude cena za takéto služby stanovená individuálnou dohodou medzi klientom a Enerbyt s.r.o..
  5. Konateľ Enerbyt s.r.o. môže po zvážení v odôvodnených mimoriadnych prípadoch znížiť výšku poplatku, resp. od neho upustiť.

    

Článok III – Spoplatňovanie výkonu služieb a ich ceny

  

1. Mesačný poplatok za správu nehnuteľnosti:
a) byty I. kategórie (s dodávkou tepla) mesačne 7,50 €
b) ostatné byty 5,50 €
c) nebytové priestory (garáže) 1,00 €
d) mimo mesta Štúrovo individuálne

 

2. Mesačný poplatok za správu kotolní
Adyho 1 36,00 €
Adyho 8/984 23,00 €
Adyho 8/986 23,00 €
Bajtava 222 53,00 €
Bajtava 233 53,00 €
Bajtava 255 53,00 €
Kasárenská 26 170,00 €
Námestie Sv.Imricha 33 34,00 €
Nánanská cesta 64-66 287,00 €
Salka 495

53,00 €

Sobieskeho 16

18,00 €

Sobieskeho rezidencia (Bruntálska)

63,00 €

Sobieskeho 20

41,00 €

Kamenica nad Hronom 463/106 54,00 €
Sv. Štefana 14 27,00 €
Sv. Štefana 26 9,00 €
Sv. Štefana 48 18,00 €
Svätoplukova 46 14,00 €

 

 

3. Poplatky súvisiace so správou domu
1. Ročný poplatok za vyúčtovanie  
• byty I. kategórie ( s dodávkou tepla ) 15,00 €
• ostatné byty 10,00 €
2. Poplatok za zvolanie schôdze vlastníkov bytov a NP v bytovom dome a účasť správcu na nej s vyhotovením zápisnice (1x ročne bezplatne) 50,00 €
3. Poplatok za spracovanie podkladov pre písomné hlasovanie v dome 50,00 €
4. Poplatok za prípravu dokumentácie pri rekonštrukčných prácach domu a všetky úkony s tým súvisisiace  0,02% z nákladov min.100,00 €
5. Poplatok za poskytnutie písomných údajov oprávneným osobám o bytoch, dome, pozemku resp. iných údajov viažucich sa k bytu    5,00 €
6. Cena za zabezpečenie úkonov súvisiacich s udelením súhlasu na drobné stavebné úpravy :  
 • v byte vo vlastníctve fyzickej osoby  20,00 €
 • v nebytovom priestore vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby  35,00 €
7. Vypracovanie podkladov k žiadosti o odpojenie bytu od systému ÚK a TÚV 200,00 €
8. Cena za spracovanie a doručenie písomnej upomienky vlastníkovi a nájomcovi bytu, voči ktorému Enerbyt s.r.o. eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu.  10,00 €
9. Cena za spracovanie a postúpenie podkladov na písomnú výzvu vlastníkovi (vlastníkom) bytu, voči ktorému Enerbyt eviduje pohľadávku za plnenia súvisiace s užívaním bytu 50,00 €
10. Poplatok pri prevode vlastníctva bytu pre nadobúdateľa 30,00 €

 

4. Poplatky súvisiace s údržbou a technickou správou domu
1. Hodinová cena za prácu jedného pracovníka Enerbyt s.r.o. v byte klienta, za prácu na spoločných zariadeniach domu počas pracovnej doby – v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod. (minimálne za každú začatú polhodinu) 20,00 €
2. Hodinová cena práce za prácu vykonanú v mimopracovnej dobe na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu na žiadanky nahlásené, resp. podané mimo pracovnej doby príplatok 55% na hodinovú sadzbu
3. V prípadoch ak práca uvedená v bodoch 4.1 až 4.3 tohto cenníka si vyžaduje použitie dopravného prostriedku (na dovoz materiálu):  
• výjazd v rámci mesta 6,00 €

• výjazd mimo mesta  Škoda Roomster, Škoda Fabia

 0,80 €/km

• výjazd mimo mesta  Ford Transit

 1,30 €/km

 

  

5. Poplatky súvisiace s montážnymi prácami
1. Odpojenie a znovu pripojenie odberateľa tepla z dôvodu omeškania s platbami 200 € + hodinová cena práce
2. Montáž bytových vodomerov vrátane vodomeru 30 €/ks
3. Montáž bytových vodomerov s rádiovým modulom 55,00 €/ks
4. Montáž pomerových (meračov) rozdeľovačov na radiátory vrátane  pomerového merača 35,00 €/ks
5. Individuálny termín pri výmene meračov 60,00 €/ks
6. Poplatok za premiestnenie PRVN na radiátorch v byte
  . 1 až 2 ks 30,00 €
  . 3ks a viac 35 €
7. Písomné vyjadrenie k projektovej dokumentácii so zakreslením inžinierských sietí a rozvodov (platí sa vopred) 35€ / vyjadrenie
8. Cena za vyznačenie a vytýčenie inžinierskych sietí a rozvodov vlastníka tepelných zariadení, na hodinu 40 €
9. Poplatok za vypustenie a napustenie vykurovacej sústavy na žiadosť vlastníka počas vykurovacej sezóny

50€ /stúpačka + hodinová cena práce

10. Poplatok za sťažené podmienky pri práci

6€/hod.

11. Monitoring potrubí inšpekčnou kamerou

60€/hod.

 

6. Poplatky za metrologické služby
1. Odpočet kapilárnych pomerových meračov 3,50 €/ks
2. Odpočet vodomerov 1,20 €/ks
3. Odpočet elektronických pomerových meračov zdarma
4. Diaľkový odpočet vodomerov cez rádiomodul zdarma

 

6.Poplatok za kopírovanie dokumentov

7. Poplatky za finančné a administratívne služby
1. Poplatok za vklad v pokladni 3,00 €
2. Ročný poplatok za spravovanie úveru z celkovej výšky úveru 0,05 %
3. Hodinová cena práce jedného pracovníka Enerbyt s.r.o. pri činnosti, ktorá nie je obsiahnutá v zmluve o výkone správy a v tomto cenníku 21 €.
4. Poplatok za spracovanie a doručenie písomnej upomienky za neuhradenú faktúru za poskytnuté služby
  • pre fyzické osoby 8,00 €
  • pre právnické 20,00 €
5. Poplatok za neoprávnené užívanie spevnenej plochy v správe a majetku Enerbyt s.r.o. 1,50 €/hod.
6. Poplatok za kopírovanie dokumentov  
  • formát A4 0,40 €/strana
  • formát A3 0,80 €/strana

 

    

Článok IV – Záverečné ustanovenia

  Cenník nadobúda platnosť a účinnosť dňom 1.4.2023 

V Štúrove dňa 29.3.2023                                                                                                               Ing. Juraj Szórád

                                                                                                                                                 konateľ spoločnosti