Profil spoločnosti - Tevékenységünk

 

Obchodné meno:    Enerbyt s.r.o.

Sídlo:                         Lipová 1, 943 01 Štúrovo

IČO:                           36753491

IČ DPH:                    SK2022348625

  
PRÁVNE POSTAVENIE SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Enerbyt s.r.o. bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 14.02.2007 v zmysle § 57 ods. 3 § 105 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka. Zakladateľom a 100 %-ným vlastníkom je Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, Štúrovo, zastúpené primátorom mesta Ing. Eugenom Szabóom.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 19627/N, deň zápisu: 16.03.2007.
 

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Enerbyt s.r.o. je:

 • výroba a rozvod tepla
 • správa a údržba bytového fondu

Kompletný zoznam predmetu podnikania spoločnosti je stanovený v zakladateľskej listine, prípadne sa ho dá pozrieť na internetovej stránke obchodného registra.

ŠTATUTÁRNY ORGÁN: KONATEĽ

Spoločnosť má jedného konateľa, ktorý je štatutárnym orgánom spoločnosti. V mene spoločnosti koná konateľ samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a funkcii, pripojí svoj podpis.

Meno a priezvisko: Ing. Róbert Folk 

telefón: 036/7565301

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

ORGÁNY SPOLOČNOSTI

Valné zhromaždenie – je najvyšším orgánom spoločnosti. Mesto Štúrovo ako jediný spoločník spoločnosti, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia a rozhoduje samostatne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti valného zhromaždenia. Rozhoduje hlavne o:

 • koncepcii podnikateľskej činnosti a jej zmenách,
 • schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 • zvýšení alebo znížení základného imania a jeho spôsobe,
 •  vymenovávaní, odvolávaní a odmeňovaní konateľa a členov dozornej rady,
 •  zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy,
 • zmene zakladateľskej listiny.

 Dozorná rada – kontroluje vedenie spoločnosti, nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje. Zloženie dozornej rady:

 • Ing. László Fekete
 • Ing. Agneša Fazekasová
 • Zoltán Csepregi
 • Mgr. Viktor Nyitrai
 • Mgr. Lívia Vörös