Centrálne zásobovanie teplom ( CZT )

Naša spoločnosť v súlade s povolením na podnikanie v tepelnej energetike je prevádzkovateľom sústavy centrálneho zásobovania mesta  Štúrovo.

Sústava CZT zahrňuje :

 • výrobu tepla, ktorá je zabezpečená  centrálnym zdrojom tepla, resp. blokovými a domovými kotolňami.
 • rozvod tepla a distribúciu tepla tepelnými rozvodmi a odovzdávacími stanicami tepla
 • systém merania a regulácie - centrálny dispečing, ktorý zabezpečuje riadenie výroby a distribúcie tepla a nepretržité monitorovanie prevádzky celej sústavy vrátane odberných miest.
 • dodávku tepla pre odberné  miesta odberateľov, ktorá  je meraná určeným meradlom

 

Ako to funguje ?

Princíp fungovania spočíva v centralizovanej výrobe a distribúcii tepelnej energie podzemnými rozvodmi pre obytné domy, administratívne budovy, školy, materské školy, zdravotnícke zariadenia, športové zariadenia a ostatné budovy.

Teplo vyrobené v centrálnom tepelnom zdroji ( CTZ ) sa odovzdáva teplovodnému médiu ( horúca voda) v primárnom rozvode tepla. Primárny rozvod  odovzdáva teplo do odovzdávacích staníc tepla  ( OST ).  Vo výmenníkoch tepla OST sa upraví teplonosné médium na požadované parametre (teplota, tlak) a až takto upravená voda prúdi cez sekundárne  rozvody k odberateľovi vo forme tepla na ústredné kúrenie a tiež vo forme teplej úžitkovej vody (TÚV).

 

Zdroj: www.siea.sk

( Zdroj: www.siea.sk )

 1. centrálny tepelný zdroj, 2. odovzdávacia stanica tepla, 3. meranie množstva dodaného tepla do odovzdávacej stanice tepla, 4. bytový dom – odberateľ tepla/koneční odberatelia tepla, 5. meranie množstva dodaného tepla na vykurovanie na odbernom mieste, 6. pomerové rozdeľovače tepla, 7. meranie množstva teplej vody u konečných spotrebiteľov

 

Výhody CZT z pohľadu prevádzky

 • systém CZT má možnosť diverzifikácie palivovej základne t.j. viac-palivová základňa na báze fosílnych palív resp. v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie, čím sa zvyšuje a bezpečnosť zásobovania teplom ,
 • zariadenia na výrobu tepla sú umiestnené mimo objektov zásobovania, čím je ohrozenie vzniku požiaru pri spaľovaní palív a prípadne vzniknuté škody na obyvateľstve významne minimalizované,
 • systém CZT využíva vysoko účinnú kombinovanú výrobu elektriny a tepla  a má potenciál a efektívne využívanie obnoviteľných zdrojov energie,
 • na systém CZT sú kladené prísne požiadavky na hospodárnosť prevádzky zariadení na výrobu a rozvod tepla, ich hospodárnosť sa overuje nezávislým orgánom  každé tri roky  ( § 25 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike),
 • prevádzkovateľ systému CZT musí dodržiavať predpísané účinnosti podľa § 4 zákona č. 476/2008 Z. z. o energetickej efektívnosti a hodnotenie rozvodov tepla podľa § 5 zákona č. 476/2008 Z. z. ),

 

Výhody CZT z pohľadu odberateľov

 • komfort a komplexné služby – bezstarostnosť a pohodlie,
 • spoľahlivosť dodávok tepla,
 • bezpečnosť a ekológia,
 • dodávateľ musí dodržiavať štandardy kvality dodávok tepla v súlade s Vyhláškou ÚRSO č.277/2012, 
 • dodávateľ  tepla musí poskytovať informácie odberateľom (spotrebiteľom) tepla o ich spotrebe, referenčných hodnotách spotreby a najmä o opatreniach zameraných na úspory energie (o čom svedčí významný pokles spotreby tepla v rokoch 2006-2012),
 • dodávka tepla za primeranú regulovanú  cenu - odsúhlasenú a kontrolovanú Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.