Technické podmienky pripojenia do sústavy tepelných zariadení

 1.Držiteľ povolenia

Obchodné meno :Enerbyt s.r.o.

Sídlo:Lipová 1, 943 01 Štúrovo

IČO:36753491

Rozsah povolenia: Výroba a rozvod tepla

 

2.Podmienky pripojenia 

 a) V zmysle § 19 odseku 3 zákona 657/2007 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov je dodávateľ povinný dodávať teplo z verejného rozvodu tepla na vymedzenom území každému, kto o dodávku tepla písomne požiada, má vybudovanú tepelnú prípojku, ktorá spĺňa technické podmienky pripojenia určené dodávateľom, a podpísal zmluvu o dodávke a odbere tepla, pokiaľ nie je už zásobovaný z verejného rozvodu tepla.

 

b) Uzatvoriť zmluvu  na dodávku a odber tepla, pred uzatvorením ktorej je potrebné predložiť nasledovné:

•písomný doklad o spôsobe nadobudnutia odovzdávacej stanice tepla (ďalej len „OST“),

•písomný doklad o spôsobe nadobudnutia tepelnej prípojky, pokiaľ je už zrealizovaná a nie je vo vlastníctve dodávateľa tepla,

•passporty vyhradených technických zariadení v zmysle vyhlášky 508/2009 Z. z..

 

c) V prípade, ak tepelná prípojka nie je doposiaľ vybudovaná je potrebné k žiadosti predložiť:

•rozhodnutie príslušného stavebného úradu k predmetnej stavbe,

•vyjadrenie mesta Štúrovo o súlade navrhovanej výstavby tepelných zariadení s koncepciou rozvoja obce v oblasti tepelnej energetiky,

•doklad o ukončení zmluvy na dodávku a odber tepla s predchádzajúcim dodávateľom.

 

d) Vyjadrenie dodávateľa, či inštalovaný výkon a technické podmienky zariadení na výrobu a rozvod tepla postačujú na pokrytie plánovaných tepelných potrieb objektu spotreby tepla

 

3.Technická súčinnosť zariadení na výrobu a rozvod tepla

 

a) Technické vyhotovenie tepelnej prípojky musí umožniť jej odstavenie v mieste pripojenia na verejný rozvod tepla uzatváracou armatúrou umiestnenou v zodpovedajúcej šachte alebo zemným uzáverom.

b) Riešenie napojenia tepelnej prípojky musí zohľadňovať stanovené požiadavky, ktoré sú platné pre tepelne predizolované potrubia.

c) Za určenie bodu napojenia zodpovedá vedúci  zamestnanec tepelného hospodárstva.

 

4.Odpojenie zariadenia na výrobu tepla zo sústavy tepelných zariadení

 V súlade s §20 zákona 657/2004 Z.z o tepelnej energetike.

 

5.Riadenie sústavy tepelných zariadení

 Je v súlade s prevádzkovými predpismi a havarijným plánom  pre sústavu tepelných zariadení.

 

6.Technická bezpečnosť sústavy tepelných zariadení

 a) Za bezpečnosť sústavy tepelných zariadení zodpovedá držiteľ povolenia na výrobu a rozvod tepla.

b) Minimálne technicko - konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do sústavy tepelných zariadení držiteľa povolenia na rozvod tepla musia byť dimenzované na tlakové a teplotné parametre verejného rozvodu tepla. 

 

Technické parametre primárneho rozvodu

Pracovná látkavykurovacia voda

Maximálna pracovná teplota v zimnom (letnom) období110 °C  (70 °C)

Konštrukčná teplota130 °C

Maximálny pracovný pretlak v sústave 0,77 MPa (7,7 bar)

Konštrukčný pretlak 1,6 MPa (16 bar)

 

Technické parametre sekundárneho rozvodu

Pracovná látkavykurovacia voda

Maximálna pracovná teplota vykurovacej vody65 °C

Konštrukčný tlak 0,6 Mpa

Maximálna pracovná teplota teplej úžitkovej vody55 °C

Konštrukčný tlak 1,0 MPa

 

7. Zmena technických podmienok

Spoločnosť Enerbyt s.r.o. je oprávnená meniť, dopĺňať, alebo nahradiť technické podmienky, alebo ich časť  najmä z nasledujúcich príčin:

a) zmeny právnych predpisov,

b) vývoja v oblasti energetiky, ktorý môže ovplyvniť prevádzkovanie rozvodov tepla alebo iné činnosti prevádzkovateľa,

c) z dôvodu zmien technických možností prevádzkovania rozvodov tepla,

 

8.Platnosť a účinnosť technických podmienok

Technické podmienky nadobúdajú platnosť  a účinnosť dňa 1.6.2023