Údržba

Technická správa nehnuteľností

Cieľom technickej správy je zabezpečenie bezporuchovej prevádzky bytového domu, ktorá sa zabezpečuje periodickou údržbou,  v prípade potreby modernizáciu a rekonštrukciou nehnuteľnosti.

Technickou správou bytového domu u našej spoločnosti sa zaoberajú vedúci údržby  a referent plánovania a investícií.

 


Vykonávame bežné opravy a  údržbu :

 • elektroinštalácie spoločných zariadení domu
 • vodovodných rozvodov a kanalizácie
 • rozvodov ústredného kúrenia  a teplej úžitkovej vody
 • montáž a výmena vodomerov a pomerových meračov vykurovacích nákladov

Všetky opravy vykonávame v spolupráci so zástupcom vlastníkov, ktorý má možnosť vykonávané práce priamo kontrolovať.

 

Opravy väčšieho rozsahuvykonávame cestou zmluvných partnerov.  Ak má bytový dom záujem, môže byť dodávateľ prác vybraný priamo vlastníkmi, alebo našou spoločnosťou výlučne prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže. Opravy väčšieho rozsahu realizujeme v úzkej spolupráci s vlastníkmi bytov. Podmienky spôsobu zabezpečenia prác definuje naša zmluva o výkone správy, ktorá stanovuje medzi inými aj podmienky čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv pre maximálnu mieru transparentnosti nakladania s prostriedkami vlastníkov.

 

Pravidelné obhliadky bytových domov

Cestou zmluvných partnerov zabezpečujem pravidelné odborné obhliadky (revízie)  a skúšky vyhradených technických zariadení bytového domu v zmysle platnej legislatívy a to najmä :

 • elektrických rozvodov  spoločných častí domu
 • bleskozvodov
 • komínov
 • plynových odberných zariadení
 • tlakových nádob
 • výťahov

 

Vypracovanie investičných plánov na opravy a údržbu domu

Na základe technického auditu bytového domu ako aj  požiadaviek vlastníkov bytového domu spracovávame plán opráv a údržby domu a potrebných  investícií na nasledujúci rok. Plán sa spracováva v súlade s finančnými možnosťami domu.  V prípade potreby pripravíme  podklady na čerpanie komerčného úveru ako dotácii zo Štátneho fondu rozvoja bývania ( ŠFRB ), prípadne iných finančných zdrojov.

Investície sú spravidla smerované na:      

 • výmenu rozvodov vody a odpadu - stúpačky.
 • hydraulické vykurovacích rozvodov
 • tepelné vyregulovanie rozvodov teplej úžitkovej
 • opravu a zateplenie strechy,
 • zateplenie obvodového plášťa domu
 • výmenu výťahov,

Návrhy na investície do konkrétnych opráv a technického zhodnotenia stavby, vždy pripravujeme v úzkej súčinnosti so zástupcami vlastníkov a finančných možnosti vlastníkov bytového domu.

Havarijná služba


Naša spoločnosť zabezpečuje nepretržitú havarijnú službu 365 dní v roku s reakčnou dobou do 60 minút, v zložení

 • vodoinštalatér, kúrenár
 • elektrikár,
 • technik merania a regulácie tepelných zariadení

   

Úlohou havarijnej služby je vykonať zásah:

 • v prípade technologických havárii na vodovodných a tepelných rozvodoch bytových domoch v správe našej spoločnosti,
 • odstránenie havarijného stavu na elektrických rozvodoch spoločných častí bytových domov,
 • riešenie problémov s kvalitou dodávok tepla na vykurovania a teplej úžitkovej vody,  
 • prioritným cieľom zásahu je zabránenie ohrozenia zdravia osôb a vzniku  škôd na majetku       
 • havarijná služba nevykonáva opravy, ktoré nesúvisia s technologickými haváriami.

 

Za účelom bezproblémového riešenia požiadaviek je potrebné nahlásiť:

 • meno a priezvisko volajúceho
 • presnú adresu volajúceho
 • telefonický kontakt volajúceho
 • stručný a presný popis miesta požiadavky alebo poruchy
 • stručný a presný popis požiadavky alebo poruchy

 

Podkategórie