Cena tepla

Cena tepla je regulovaná  Úradom pre regluláciu sieťových odvetví ( ÚRSO) v zmysle zákona č.250/2012 stanovením jej maximálnej ceny, ktorá je pre dodávateľa záväzná a neprekročiteľná. Dovávateľ tepla cenu tepla si neurčuje svojvoľne, môže do nej premietnuť iba oprávnené náklady v zmysle vyhlášky  URSO č.248/2016. 

Dodávatelia tepla v zmysle platnej Vyhlášky predkladajú úradu návrhy ceny tepla na schválenie. ÚRSO po preskúmaní predloženého návrhu ceny tepla a následnom schválení vydá Rozhodnutie, ktorým určí pre regulovaný subjekt variabilnú zložku maximálnej ceny tepla a fixnú zložku maximálnej ceny tepla s primeraným ziskom bez DPH. Pri fakturácii za dodávku tepla nemôže regulovaný subjekt jednotlivé zložky maximálnej ceny tepla určené úradom prekročiť. Rozhodnutia ÚRSO vydané pre regulované subjekty je možné nájsť na stránke www.urso.gov.sk

Regulačný úrad posudzuje a schvaľuje cenové návrhy regulovaným subjektom na základe predložených kalkulácií, v ktorých môžu regulované subjekty zohľadniť len  ekonomicky oprávnené náklady v zmysle Vyhlášky. Cena tepla jednotlivých spoločností sa teda odvíja od výšky ich nákladov, priamo alebo nepriamo súvisiacich s výrobou a rozvodom tepla.

Po skončení regulačného roka musí regulovaný subjekt dobropisom zúčtovať plánované náklady, zahrnuté v určených variabilných a fixných zložkách maximálnych cien tepla určených na príslušný rok a nepreukázané účtovnými dokladmi. To znamená, že podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví môžu regulované subjekty do ceny tepla zahrnúť len oprávnené náklady nevyhnutne vynaložené na vykonávanie regulovanej činnosti. Tieto náklady musia po skončení príslušného kalendárneho roka preukázať účtovnými, daňovými, alebo colnými dokladmi. Náklady zahrnuté v cene tepla, ktoré regulovaný subjekt nepreukáže uvedenými dokladmi, je povinný vrátiť odberateľovi.

 

Cena tepla sa skladá z dvoch zložiek :

 

Variabilná zložka

  • zahŕňa všetky nevyhnutné energetické vstupy (zemný plyn,  biomasa, elektrická energia, technologická voda, technologické hmoty),
  • fakturuje sa na základe nameranej spotreby tepla pre vykurovanie a nameranej alebo vypočítanej spotreby tepla na vykurovanie. 

 

Fixná zložka

  • zahŕňa náklady za odborné prehliadky a skúšky (revízie),
  • poplatky za znečisťovanie ovzdušia 
  • mzdové náklady zamestnancov  
  • investičné náklady na výstavbu a rekonštrukciu tepelných zariadení,
  • náklady na údržbu a opravy.
  • fakturuje za regulačný príkon dohodnutý na odbernom mieste. 

Regulačný príkon na odberné miesto sa v zmysle platnej legislatívy vypočíta ako podiel množstva tepla dodaného na vykurovanie a prípravu TÚV v roku 2012 v kWh a počtu hodín 5300. Spravidla sa fakturuje mesačne v 1/12-ine z ročného dohodnutého objemu.

 

Vývoj ceny tepla v meste Štúrovo [ EUR/GJ ]: