Vysokoúčinná kombinovaná výroba elektriny a tepla (VÚKVET)

Kombinovaná výroba je technologický proces, pri ktorom súčasne prebieha výroba elektriny a tepla. Naša spoločnosť prevádzkuje zariadenie na kombinovanú výrobu v zložení :

  • 2 x bloková  kogeneračná  jednotka Vitobloc 200-ESM-401/549
  • 3 x tepelné čerpadlá na Vitocal 350G   
  • kondenzačného kotla Vitocrossal 300. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ako to funguje ?

Kogeneračné jednotky sú hydraulicky zapojené do vratného potrubia primárneho okruhu a slúžia ako predohrev vykurovacej vody pre kotly centrálneho tepelného zdroja. Tepelný výkon kogenerácie bol projektovaný na spotrebu tepla na ohrev teplej úžitkovej vody, nakoľko podmienkou vysokoúčinnej kombinovanej výroby je 100% ekonomické využitie tepla, ktoré vzniklo pri výrobe elektriny.

( Zdroj: www.viessmann.sk

 

Spaľovaciemu motoru sa dodáva zemný plyn a spaľovací vzduch z priestoru. Táto energia sa v motore premieňa na mechanickú. Synchrónny generátor je poháňaný cez mechanickú spojku. Ten vyrába striedavý prúd 400 V a 50 Hz.

Cez integrovaný rozvádzač sa vyrobená elektrina odvádza do hlavného rozvodu, cez ktorý časť vyrobenej elektrickej energie je dodávaná pre spotrebiče centrálnej kotolne a prebytok elektrickej energie je cez VN trafostanicu dodávaný do distribučnej siete.

Teplo z výfukových plynov, chladiacej kvapaliny  a mazacieho oleja motora je cez výmenník tepla vysokoteplotného okruhu (VT) odovzdávaný do primárneho rozvodu centrálneho zásobovania teplom s výstupnou teplotou 85°C.

Chladenie nízkoteplotného okruhu (NT) - chladenie palivovej zmesi turbodúchadla - je zabezpečené pomocou dvoch tepelných čerpadiel voda-voda, ktoré udržiavajú teplotu NT okruhu v   rozmedzí 35-38°C, kým prebytočné teplo odovzdávajú cez výmennik tepla do primárneho okruhu s výstupnou teplotou 60°C.

Výfukové plyny sú odvádzané do 13 m vysokých komínov cez špeciálne tlmiče hluku, ktoré zabezpečia aby úroveň hluku šíreného do okolia nepresiahlo predpísané hygienické normy.  Z dôvodu zníženia hlučnosti na nasávacích otvoroch vzduchu sú namontované lamelové tlmiče hluku.  

Pre maximálne využitie tepla, ktoré uniká do priestoru okolo kogeneračných jednotiek je inštalovaná vzduchotechnika pre ohrev miestnosti centrálnej kotolne.  

 

 

 Energetická bilancia

Kogeneračné jednotkydodávajú teplo a elektrickú energiu s celkovou účinnosťou  91,7%. V porovnaní s oddelenými dodávkami energie, teda elektriny z elektrárne a tepla z kotla sa ušetrí až 27 % primárnej energie. Zároveň sa vylepšia hodnoty bilancie škodlivín. Podľa porovnania paliva se emituje až 25 % menej oxidov dusíka a okolo 60 % menej oxidu uhličitého (skleníkový efekt).

( Zdroj : www.viessmann.sk )

Spotreba zemného plynu - výhrevnosť :  100%

Mechanická  energia : 39,9%

Tepelná energia : 60,1%

Elektrická užitočná energia : 38,1 %

Tepelná užitočná energia : 53,6%

Straty : 8,3%