Distribúcia a rozvod tepla

Distribúcia tepelnej energie z miesta jej výroby do miesta jej spotreby sa zabezpečuje pomocou tepelných rozvodov a odovzdávacích staníc tepla.

Tepelné rozvody tvoria predizolované potrubia vedené pod zemou. V potrubí cirkuluje horúca voda, ktorá zabezpečuje prenos tepelnej energie.  Tepelné rozvody sa delia :

  • primárny rozvod tepla - zabezpečuje prenos tepelnej energie z centrálneho zdroja tepla na odovzdávacie stanice tepla.
  • sekundárny rozvod tepla - zabezpečuje prenos tepelnej energie z odovzdávacích staníc tepla do odberných miest.

Odovzdávacia stanica tepla :

  • zabezpečuje úpravu parametrov tepelnej energie prichádzajúcej z primárneho tepelného rozvodu  na požadované parametre tepelnej energie prenášanej sekundárnym tepelným rozvodom do miesta jej  spotreby. Upravuje sa  teplota, tlak a prietok vykurovacej vody.  
  • zabezpečuje ohrev teplej úžitkovej vody
  • je monitorovaná prostredníctvom dispečingu 24 hodín denne, 7 dní v týždni.